سرفصل های آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مقدمه تاریخچه وبیان اهمیت اخلاق پزشکی

اصول چهارگانه و ابزارهاي تحليل اخلاقي

اخلاق پزشکي از ديدگاه اسلام

تئوريهاي اخلاقي

موارد کاربرد اخلاق پزشکي

حقوق بيمار

ارتباط پزشک و بيمار- پزشک و همکاران اتونومي و رضايت آگاهانه

تعهد حرفه اي

تعارض منافع

اخلاق در پژوهش

اخلاق در آموزش

ملاحظات اخلاقي در آغاز حيات

ملاحظات اخلاقي در پايان حيات

ملاحظات اخلاقی در تخصيص منابع

خطاهاي پزشکي و مسئوليت پزشک

رازداري و حقيقت گويي

فن آوريهاي نوين و مسائل مستحدثه در پزشکي