دانشجویان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس اخلاق پزشکی

در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 1397 برای 145 دانشجوی پزشکی در مقطع کارآموزی ارائه شده است.

 

درس اخلاق حرفه ای

در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 1397 برای 31 دانشجوی پرتوشناسی در مقطع کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارائه شده است.

 

درس آداب پزشکی (1)

در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 1397 برای 139 دانشجوی پزشکی در مقطع علوم پایه ارائه شده است.

 

درس آداب پزشکی (2)

در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 1397 برای 149 دانشجوی پزشکی در مقطع علوم پایه ارائه شده است.

 

درس آداب پزشکی (3)

در نیمسال دوم تحصیلی 98 - 1397 برای 143 دانشجوی پزشکی در مقطع علوم پایه ارائه شده است.