طرح درس هاي اساتيد گروه اخلاق پزشکي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
طرح در س هاي گروه اخلاق پزشکي
 
آقاي دکتر ابراهيمي:
 
 
آقاي دکتر خواجه دلويي:
 
 
آقاي دکتر مجاهدی:
 
 
آقاي دکتر محمودی:
اخلاق در پژوهش
 
 
آقاي دکتر علمداران:
تعهد حرفه ای
 
 
خانم دکتر محرري:
 
 
آقاي دکتر محمدي:


آقاي دکتر فرهودی:


آقاي دکتر حیدری:

ملاحظات اخلاقي در پايان حيات


آقاي دکتر بهاری:
حقوق بیمار

آقاي دکتر زکوی:

آقاي دکتر فتاحی:
فن آوریهای نوین و مسائل مستحدثه در پزشکی