دانشجویان

درس اخلاق پزشکی در نیمسال دوم تحصیلی 96 - 1395 برای 141 دانشجوی پزشکی در مقطع کارآموزی ارائه شده است.