تماس با گروه

 دفتر گروه اخلاق پزشکي در دانشکده پزشکي
38002176 (051)
38002179 (051)

نمابر
38002173 (051)


 
دفتر مدير گروه در گروه پزشکي اجتماعي
38002386 (051)

 

دکتر محمد محمدی
38002173 (051)

  مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی، طبقه  اول

گروه اخلاق پزشکی

پست الکترونیکی: Mohammadim15 @ mums . ac . ir
 

 
 department map