برگزاری جلسه گروه اخلاق پزشکی

 این جلسه با قرائت قرآن کریم در ساعت 11 روز دوشنبه 3 / 12 / 95 آغاز گردید. در این جلسه آقایان دکتر ابراهیمی، دکتر فتاحی، دکتر فرهودی، دکتر علمداران، دکتر محمودی، دکتر بهاری، دکتر مجاهدی، دکتر حیدری، دکتر خواجه دلویی، دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر محرری حضور داشتند.

رئوس مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل بود:

1 - پیگیری راه اندازی رشته حقوق پزشکی در مقطع دکترای تخصصی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2 - موافقت گروه با برگزاری برنامه یک روزه آموزش مداوام با عناوین اخلاق پزشکی

3 - ارائه موارد بالینی بر روی سایت و تحلیل اخلاقی آنها با همکاری اعضای گروه اخلاق پزشکی و سایر متخصصین دانشگاه

4 - برگزاری ژورنال کلاب در زمینه اخلاق پزشکی به طور منظم